Simeis 147 - The Spaghetti Nebula

Sh2-240LSHOFinal


H H Bower 2011-2020